ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมดู MV

เพลง Make it right! กับ 6 ไอดอลสุดฮ็อต

5 เมษายน พ.ศ. 2560

ที่งาน Motor Show บริเวณบูธ YAMAHA-BEYOND THE LIMITS อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1

รับบัตรได้ที่ร้าน Red Cafe ในลาน Thunderdome

ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. นะแล้วเจอกัน

1.  ธัชหทัย นิมิตรกุล

2.  สุรัสวดี ราชบัณฑิต

3.  พรรณพนัช สามพี่น้อง

4.  นฤบดี ภูมมาลา

5.  จินตนา กุยแก้ว

6.  Thanchanok Boosalee

7.  นุชนาฏ คงคาหลวง

8.  อรอุมา เพิ่มพูน

9.  วรรณวิสา สุขกสิกร

10.  สัตตกมล ราชบัณฑิต

11.  ณัฏฐิกา สังข์สุวรรณ

12.  พิชชาภา สมมิตร

13.  ปรีชญา คล้ายวิจิตร

14.  ปุณณภา รุ่งกิตติกรกุล

15.  พรระวี โพธิ์ศรี

16.  นางสาวจิตตภรณ์ สิขเรศ

17.  Nunthiya Disthum

18.  อภิญญา ลายุค

19.  สุชาดา หงษ์สกุล

20.  หรรษลักษณ์ วัตต์มณี

21.  ณิชกานต์ ขำขะจิตร์

22.  จินต์จุฑา รังสิยานนท์

23.  ศิรินันท์ ม่วงคราม

24.  สริตา ดาวลอย

25.  ธัญลักษณ์ อุดมศิลป์

26.  ผไทรัตน์ ปานรอด

27.  อรุโณทัย เวียงนนท์

28.  ณัฏฐิณี ศกุนตนาฏ

29.  สิรินี ศรีประพัฒนาวงศ์

30.  รัตนาพร ภูริศรี

31.  ปิ่นปินัทธ์ พงศ์พิชทองชัย

32.  ชไมพร ไพรเวช

33.  จินดาภา ระวิโรจน์

34.  จณิสตา ยุ่นประยงค์

35.  ลูกตาล ม่วงผงาด

36.  จารุภัทร เอื้อเฟื้อพันธุ์

37.  ศิริกาญจนา จันทะคัด

38.  ปริญญา กำมา

39.  Tanawan Leelabutra

40.  ปิยะดา เขียวมณีย์

41.  คคานางค์ อุราสาย

42.  น.ส.พิชญาภา สง่าใจ

43.  โชติมา ตราช่าง

44.  นิชานันท์ สุขขาว

45.  สุภาพร อวนศรี

46.  อาภารัตน์ ไล่มณฑิล

47.  นิตยา แจ่มช้อย

48.  สุปวีณ์ สุวรรณสโรช

49.  สุวรรณ พลเวียง

50.  นภัสสร คำเพราะ

51.  ณัฐสิมา พิมพ์ทองหลาง

52.  นะติยา จันทร์ไตรรัตน์

53.  พรรณิดา ก๊กศรี

54.  สุพัตรา ถาวรเขตร

55.  ภัทรวดี ดินเด็ม

56.  ณัฐริกา ทองทรัพย์

57.  บุญยนุช ทองช้อย

58.  ลักษิกา เพิ่มบุญ

59.  ธัญลักษณ์ เทียนธนาทิพย์

60.  อัจฉรียา วงศ์สุวรรณ

61.  วาสนา เชียงเดิม

62.  ศุธิณี พันสีแก้ว

63.  กรกนก โศรกศรี

64.  พรทิพย์ นิลรัมย์

65.  พรรณพัชร บุญวัฒน์

66.  ปรีชญา รุ่งวิกรัยกานต์

67.  อทิตยา อาดำ

68.  ณิชชา เอี่ยมเมือง

69.  นริศรา ประพาฬรัศมี

70.  Krittima Prommud

71.  รวิวรรณ เสือขำ

72.  นลินนิภา สีตาล

73.  อรวรรณ ผลเจริญ

74.  ศุภัสสร สุขเสริม

75.  เมธาวดี นาคฤทธิ์

76.  ภคกุล บุญไทย

77.  ถาณุ ปรางค์โบราณ

78.  ชุติมา บวรพนมศักดิ์

79.  วิมลสิริ อายุยืน

80.  นัยนา กลิ่นหอม

81.  น.ส. สุนันทา อาจด่อน

82.  ฉัตรฤไท อุดมสิริสุวรรณ​

83.  น.ส. มณฑิรา พงษ์ไพโรจน์

84.  สุชาดา ปันนาผล

85.  ฐิติมา หยกไพศาล

86.  วิมลมาศ นามสง่า

87.  ทิพยากรณ์ วงค์คำปัน

88.  แพรวพรรณ เพียรทำ

89.  อารียา ไตรพฤฒิธัญญา

90.  กมลชนก สุวรรณโคตร

91.  Khaunthip Wandee

92.  พิชยาภรณ์ แสงมี

93.  สราวลี นทีวีระกิจ

94.  ชลธิชา นาวีระ

95.  กิตติยา ผิวอ่อนดี

96.  ผกาวลี วัฒศิริ

97.  ชลนาพร ซิ้มประดิษฐ

98.  อุทุมพร สุขสวัสดิ์

99.  นัทธมน วงศ์หาญ

100.  ฉัตรฤไท อุดมสิริสุวรรณ​